Mayovky na Slovensku » Prekladatelia

Preklady kníh do slovenčiny

Preklad knihy, ako literárna činnosť, je náročný proces. Je dôležité, aby prekladateľ text dôverne poznal, starostlivo ho sledoval a citlivo previedol. Ak by bol text prekladaný len slovo za slovom, veta za vetou, kniha by sa stala nečitateľnou. Dialógy musia znieť stále autenticky, aj pri rôznych spôsoboch vyjadrovania postáv. Základom je, aby slovenský čitateľ mal z čítania knihy rovnaké pocity a zažitok ako čitateľ originálu.

Karl May svoje poviedky často prepracovával a pod inými názvami ponúkal na publikovanie rôznym vydavateľom, prípadne sami vydavatelia si Mayove pôvodné texty skracovali a prispôsobovali. Aj preto je dnes ťažké povedať, které z jeho príbehov patria k tým pôvodným. Niekoľko slovenských prekladov pochádza z nemeckého vydavateľstva Karl May Verlag Bamberg z edície Karl May's gesammelte Werke (Súborné dielo Karla Maya). Väčšina textov bola údajne kvôli lepšej zrozumiteľnosti a čitateľnosti jazykovo a obsahovo výrazne upravená. Naopak, vydavateľ Friedrich Ernst Fehsenfeld v edícií Karl May's gesammelte Reiseerzählungen (Zozbierané príbehy z ciest Karla Maya) vydával originálne texty autorizované Karlom Mayom. Z tohoto vydavateľstva pochádza mnoho slovenských prekladov, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrou kvalitou a čitateľnosťou hlavne vďaka výbornému prekladateľovi Dr. Teofilovi Ušákovi, ktorý svoje prekladateľské umenie vniesol do tých najznámejších diel Karla Maya. Nemálo prekladov pochádza aj z významného vydavateľstva Union Deutsche Verlagsgesellschaft.

Hana Ruppeldtová

Prekladateľka a publicistka Hana Ruppeldtová sa narodila v roku 1894 v Martine, kde pôsobila ako učiteľka po vyštudovaní učiteľského ústavu v Trnave. Po vydaji žila v Bratislave. Venovala sa domácnosti, prekladateľskej a literárnej činnosti. Zostavovala a písala detskú literatúru, prekladala klasické diela z ruskej tvorby, ale aj dobrodružnú a inú literatúru pre mládež z nemčiny, francúzštiny a poľštiny. Uverejňovala v časopisoch Slovenské pohľady, Národné noviny a Živena. Zomrela v roku 1960. Vo vydavateľstve Tranoscius je autorkou prekladov kníh Petrolejový princ, Červenomodrý Matuzalem a troch dielov Vinnetoua.

Petrolejový princ. Červenomodrý Matuzalem. Vinnetou.

Teofil Ušák

Prekladateľ a spisovateľ PhDr. Teofil Ušáksa sa narodil 24. júna 1922 v Kátlovciach. Základnú školu navštevoval v Kátlovciach, potom študoval na gymnáziu v Trnave. Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave študoval cudzie jazyky a dejiny svetovej literatúry. Štúdium zakončil doktorátom. Prekladal z francúzštiny, nemčiny, angličtiny a taliančiny. Z francúzštiny preložil knihy Julesa Verna, z nemčiny prekladal najmä Karla Maya a z anglického jazyka J.F. Coopera.

Teofil Ušák bol jedným z diskriminovaných spisovateľov. Pre jeho náboženské presvedčenie a nekompromisný postoj ho totalitný režim šikanoval, vyhodili ho zo zamestnania, nemohol viac zastávať miesto redaktora a nesmel písať. Napriek tomu napísal a publikoval asi tridsať dobrodružných diel, ktoré uverejňoval pod mnohými pseudonymami ako Rudolf Haas, Boris Vasiljevskij, G. Hamilton a iné. Jeho vlastná tvorba vychádzala jednak knižne a jednak na pokračovanie v rôznych časopisoch a novinách, napr. Lud, Sloboda. V týždenníku Sloboda mu vyšli dobrodružné romány Lovec od striebornej rieky (1969), Drahokam bengáského maharadžu (1970), Poklad pod kláštorom (1971), Zafír tisíc divov (1972) pod pseudonymom Gabriel Falk.

Knihy v preklade od Teofila Ušáka. Knihy v preklade od Teofila Ušáka. Knihy v preklade od Teofila Ušáka.

Vladimír Žabkay

Pôvodom zo Žiliny, kde sa v roku 1921 narodil a študoval na gymnáziu. Ďalej pokračoval v štúdiu na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Pracoval na Ministerstve zahraničných vecí, neskôr ako právnik a tiež ako šéfredaktor týždenníka Sloboda. Ako publicista sa orientoval hlavne na zahraničnú politiku a aktuálnu spoločenskú problematiku. Ako prekladateľ sa zameriaval na dobrodružnú, historickú, vedecko-fantastickú literatúru, vojnové romány a kriminálne príbehy. Zomrel v roku 1960. Prekladal z nemčiny, francúzštiny, bulharčiny a ruštiny. Do slovenčiny preložil román Cez divý Kurdistan.

Kniha Cez divý Kurdistan.

Perla Bžochová

Narodila v roku 1935 v Košiciach. Po absolvovaní gymnaziálneho štúdia v Žiline študovala nemčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobila ako redaktorka prekladovej literatúry vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave. Ako prekladateľka sa sústredila na pretlmočenie diel významnych autorov nemeckej, rakúskej a švajčiarskej literatúry 20. stor. Vcelku preložila vyše 50 diel z nemeckej jazykovej oblasti. Jej preklady boli ocenené doma i v zahraničí (v Berlíne Cena bratov Grimmovcov). Zomrela v roku 1999. Od r. 2001 Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry udeľuje Cenu Perly Bžochovej. Z kníh Karla Maya je autorkou prekladov Petrolejový princ, Na Rio de la Plata a Znovu na Rio de la Plata.

Kniha v preklade Perly Bžochovej. Knihy v preklade Perly Bžochovej.

Vincent Šabík

Literárny vedec, estetik, teoretik, kritik, esejista a prekladateľ. Narodil sa v roku 1937 v Červenom Hrádku, okres Zlaté Moravce, v murársko-roľníckej rodine. Absolvoval štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra. Pracoval ako odborný pracovník Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied. Bol riaditeľom vydavateľstva Slovenský spisovateľ a neskôr jeho šéfredaktor. V slovenskej literárnej kultúre je prítomný od začiatku 60. rokov. Súčasťou tvorivých aktivít Vincenta Šabíka je editorská práca. V 70. rokoch založil edíciu Knižnica Slovenského spisovateľa. Ako germanista uvádzal mnohých súčasných a klasických autorov nemeckej jazykovej oblasti v knižných aj časopiseckých prekladoch. Je autorom prekladu knihy Winnetou IV.

Kniha Winnetou IV.

Adam Bžoch

Pôvodom z Bratislavy, kde sa v roku 1966. Študoval na gymnáziach v Bratislave a v Banskej Štiavnici. V roku 1984–89 germanistiku a nederlandistiku na univerzite v Lipsku. Pôsobí ako vedecký pracovník v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave od roku 1996. Súčasne pracoval ako redaktor mesačníka Tvorba T a Slovenské pohľady, šéfredaktor časopisu Studia Slavica a odborný asistent pre nemeckú a nizozemskú literatúru na Filozofickej fakulte UK. Z diela Karla Maya preložil knihy Derviš a V Údolí smrti.

Kniha Derviš v preklade Adama Bžocha. Kniha V Údolí smrti v preklade Adama Bžocha.

Použitá literatúra:

http://www.litcentrum.sk

http://www.webnoviny.sk

http://www.dominoknihy.cz/

http://karel-may.majerco.net/nakladatelstvi/